Ubytovací podmínky

V ceně pobytu je zahrnuto:

Lůžkoviny, ručníky, osušky, spotřebiče a veškeré vybavení domu, gril (včetně spotřeby plynu na grilování), ohniště (včetně spotřeby dřeva), spotřeba elektrické  energie, plynu a vody.

V ceně pobytu není zahrnuto:

Poplatek z pobytu odváděný městu Mikulov, který činí 35 Kč/osoba/den vyjma počátečního dne pobytu. Od poplatku jsou osvobozeny děti.

Příjezd a odjezd:

Příjezd 15:00-19:00 hod    /     Odjezd do 10:00 hod

 

S hosty se na konkrétním času příjezdu a odjezdu domlouváme vždy individuálně a snažíme se maximálně vyjít vstříc. Po domluvě i možnost bezkontaktního předání domu.

Všeobecné ubytovací podmínky:

Adresa:

Dům na jihu Mikulov – Košuličova 1922/10, 692 01 Mikulov (dále jen dům).


Provozovatel:

Oliver Kuruc, Hrnčířská 268, 679 72 Kunštát, IČ 87662761 (dále jen provozovatel).


Vznik rezervace – smluvního vztahu:

 • Objednání a rezervace termínu probíhá telefonicky či e-mailem. Potvrzení rezervace ze strany provozovatele probíhá písemně e-mailem. Pro potvrzení rezervace hradí objednatel provozovateli 50% z ceny pobytu na účet ubytovatele. Zbylou cenu pobytu uhradí objednatel nejpozději v den příjezdu, a to na základě faktury zaslané provozovatelem na e-mail objednatele.
 • Objednatel je povinen vyplnit před příjezdem údaje pro zákonnou evidenci hostů, a to prostřednictvím webové aplikace Airbo, instrukce obdrží od provozovatele e-mailem zpravidla 3-6 dní před příjezdem.
 • Objednatel/ubytovaní hosté přebírají dům včetně jeho příslušenství a vybavení bez závad. Případné závady jsou objednatel/ubytovaní hosté povinni neprodleně nahlásit provozovateli.
 • Vytvořením rezervace a uhrazením ceny pobytu objednatel/ubytovaní hosté souhlasí s všeobecnými ubytovacími podmínkami. Provozovatel poskytne objednateli/ubytovaným hostům přechodné ubytování (právo užívat uvedený prostor k ubytování) ve sjednaném termínu za předem stanovenou cenu.
Storno podmínky:
 • Storno poplatek: 14 dní a více před příjezdem = 0 % ceny pobytu,  1-14 dní předem = 50 % ceny pobytu (uhrazená záloha pro potvrzení rezervace), 1 den a méně před příjezdem = 100 % ceny pobytu.
 • Provozovatel může od storno poplatku zcela či částečně ustoupit, o tom rozhoduje výhradně provozovatel.
 • Provozovatel může po vzájemné domluvě souhlasit se změnou rezervovaného termínu pobytu bez nároku na storno poplatek, o tom rozhoduje výhradně provozovatel.
 • V případě předčasného ukončení pobytu ze strany objednatele/hosta bez zavinění provozovatele, není provozovatel povinen vrátit objednateli zaplacenou cenu za ubytování, a to ani z části.
Co je třeba dodržovat:
 • Kapacita domu je maximálně 7 dospělých osob a nesmí být bez vědomí provozovatele překročena.
 • Ubytování domácích mazlíčků probíhá pouze po vzájemné domluvě a se souhlasem provozovatele.
 • Kouření a rozdělávání ohně je v celém domě přísně zakázáno, a to pod hrozbou okamžitého ukončení pobytu. Stejně tak je zakázáno užívání drog či jiných nelegálních omamných a psychotropních látek.
 • V době mezi 22:00-07:00 hod je třeba dodržovat noční klid a i mimo tento čas je třeba kvůli charakteru zástavby brát ohled na sousedy a okolí a vyvarovat se tak  např. hlasité hudbě, která by je mohla rušit i během dne.
 • Objednatel/ubytovaní hosté jsou povinni udržovat dům v čistém a původním stavu.
 • Není povoleno přemísťovat nábytek, vybavení, provádět jakékoliv úpravy v celém objektu.
 • Hosté jsou povinni při každém opuštění domu zkontrolovat vypnutí elektrických spotřebičů, světel, zavření oken, dveří, garážových vrat, vypnutí grilu, tekoucí vody.
 • Otevřený oheň je možné rozdělávat pouze ve venkovním ohništi k tomu určeném, a při odchodu je třeba jej vždy řádně uhasit. 
 • Hosté při svém pobytu v domě dbají zvýšené opatrnosti při zacházení s elektrickými a jinými zařízeními a spotřebiči, také při pohybu po schodech nebo kolem domu.
 • Objednatel/ubytovaní hosté jsou povinni dům zanechat ve stavu, v jakém jej převzali. Před odjezdem vyklidit lednici,  zapnout/vyklidit myčku nádobí, vypnout zařízení v domě, zavřít okna, dveře, garážová vrata, tekoucí vodu apod.
 • V případě zjištění jakýchkoliv poškození, nedodržování všeobecných ubytovacích podmínek, odchylek od původního stavu domu nebo odcizení vybavení a zařízení domu je provozovatel oprávněn požadovat po objednateli/ubytovaných hostech náhradu škody.
 • Provozovatel nenese odpovědnost za případné způsobené úrazy, zranění a škody na majetku objednatele/ubytovaných hostů, v ceně pobytu není zahrnuto pojištění. 

Všeobecné ubytovací podmínky jsou vždy součástí objednávky ubytování či rezervace domu, a to i těch rezervací, které probíhají zprostředkovaně přes stránky www.booking.com, www.airbnb.cz, www.e-chalupy.cz